Insulin Tụy Beta tế bào Sulfonylurea Chống bệnh tiểu đường thuốc - lão

258.13 KB | 1280*955

Insulin Tụy Beta tế bào Sulfonylurea Chống bệnh tiểu đường thuốc - lão: 1280*955, Bản đồ, Khu Vực, Văn Bản, Thương Hiệu, điểm, Sơ đồ, Tổ Chức, Dòng, Insulin, Tuỳ, Beta Tế Bào, Sulfonylurea, Chống Thuốc, Tiết, Bệnh Tiểu đường, Loại Bệnh Tiểu đường 2, Glucagon, đường, Quản Lý Bệnh Tiểu đường, Đường Trong Máu, Dạ Dày ức Chế Chứng, Dược Phẩm Thuốc, Alpha Tế Bào, Thể Loại Khác, Những Người Khác, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

258.13 KB | 1280*955