Huyết áp Huyết áp Chỉ cánh Tay - huyết áp

9.48 MB | 3169*2343

Huyết áp Huyết áp Chỉ cánh Tay - huyết áp: 3169*2343, đếm Bước đi, Dụng Cụ đo, Công Cụ, Mét, Phần Cứng, Huyết áp, Máy đo Huyết áp, Áp Lực, Cánh Tay, Chỉ Số, đỏ, Tăng Huyết áp, Công Dân Vi Công Ty, Trái Tim, Rối Loạn Nhịp Tim, Công Dân Nắm Giữ, Xung, Bộ Chuyển đổi, Già, Công Dân, Mẫu, Người, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

9.48 MB | 3169*2343