Công Quy mô Lớn Scrum: Hơn với Ít nhanh Nhẹn phát triển phần mềm Mềm Máy tính - công nghệ

343.81 KB | 1486*1058

Công Quy mô Lớn Scrum: Hơn với Ít nhanh Nhẹn phát triển phần mềm Mềm Máy tính - công nghệ: 1486*1058, Công Nghệ, Văn Bản, Logo, Dòng, Thương Hiệu, Thiết Kế đồ Họa, Scrum, Nhanh Nhẹn, Phần Mềm Máy Tính, Mô Lớn Scrum Hơn Với ít, Testdriven Phát Triển, để Làm, Kỹ Thuật, Phát Triển Phần Mềm, Dùng Câu Chuyện, Nhanh Nhẹn Quản Lý, Lập Trình Máy Tính, Chấp Nhận Thử Nghiệm, Dự án Quản Lý, Phóng Nhanh Nhẹn Khung, Xuất Sắc, Quy Mô, ít, Thiết Bị điện Tử, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

343.81 KB | 1486*1058