Sự nóng lên toàn cầu về Khí hậu thay đổi Cụ nhiệt độ ghi lại Toàn cầu nhiệt độ hồ sơ - trái đất

58.64 KB | 800*600

Sự nóng lên toàn cầu về Khí hậu thay đổi Cụ nhiệt độ ghi lại Toàn cầu nhiệt độ hồ sơ - trái đất: 800*600, âm Mưu, Góc, đối Xứng, Khu Vực, Văn Bản, điểm, Số, Nghiên Cứu, Sơ đồ, Tổ Chức, Dòng, Song Song, Sự Nóng Lên Toàn Cầu, Biến đổi Khí Hậu, Khí Hậu, Cụ Nhiệt độ Hồ Sơ, Nhiệt độ Toàn Cầu Hồ Sơ, Cạcbon điôxít, Kính Khí, Trái đất, Lý Thuyết, Không Khí Của Trái Đất, Sự Thay đổi Khí Hậu, Khỉ, Khí Hậu Người Mẫu, Nhiệt độ, Băng, ấm Temperator, Thiên Nhiên, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

58.64 KB | 800*600