Đội Quy mô Lớn Scrum: Hơn với Ít Tokyo Logo - cross chức năng đội

44.36 KB | 552*482

Đội Quy mô Lớn Scrum: Hơn với Ít Tokyo Logo - cross chức năng đội: 552*482, Văn Bản, Dòng, Công Nghệ, Sơ đồ, Thông Tin Liên Lạc, Khu Vực, Hành Vi Con Người, Học, Thương Hiệu, Tổ Chức, Số, Logo, Quảng Cáo Trực Tuyến, đôi, Mô Lớn Scrum Hơn Với ít, Scrum, Tokyo, Hành Vi, Ăn Uống Lành Mạnh, Ăn Kiêng, Quyền Sở Hữu, Bức Vodde, Cross Chức Năng đội, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

44.36 KB | 552*482