THẲNG phức tạp điện tim P sóng Tim Depolarization - điện tâm

33.57 KB | 2000*1331

THẲNG phức tạp điện tim P sóng Tim Depolarization - điện tâm: 2000*1331, Dòng Nghệ Thuật, Góc, đối Xứng, Khu Vực, Văn Bản, Biểu Tượng, Sơ đồ, Đơn Sắc, Dòng, Cánh, Đen Và Trắng, THẲNG Phức Tạp, điện Tim, P Sóng, Trái Tim, Khử Cực, Sinh Lý Học, Hệ Thống Tuần Hoàn, Tòa án, T Sóng, Sinh Lý Con Người, Thắt, PR Khoảng Thời Gian, St Khúc, Dẫn điện Hệ Thống Của Tim, Tim Mạch, điện Tâm, đối Tượng, sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

33.57 KB | 2000*1331