Trung tâm Đài Loan Đại học Khoa học và Công nghệ Bệnh Coronavirus 2019 Bệnh nhân Chăm sóc chuyên sâu Thất bại hô hấp -

Bệnh Coronavirus 2019 - Trung tâm Đài Loan Đại học Khoa học và Công nghệ Bệnh Coronavirus 2019 Bệnh nhân Chăm sóc chuyên sâu Thất bại hô hấp -

Người đóng góp: gaga
nghị quyết: 2040*2500 xem trước
Kích cỡ: 2 MB
Bệnh Coronavirus 2019 Bệnh Nhân Chăm Sóc Y Học Hô Hấp Thất Bại Phân Loại Nhiễm Trùng điều Trị Phòng Chống Nhiễm Khuẩn Hướng Dẫn Hệ Thống Thông Gió Sọc Chăm Sóc Hô Hấp
Hình ảnh tương tự

Kì nghỉ