Biểu tượng Powerpoint Biểu tượng Microsoft -

| 1238*1238

Biểu tượng Powerpoint Biểu tượng Microsoft - : 1238*1238, , sử dụng cá nhân. Sử dụng Cá nhân là bất kỳ mục đích sử dụng nào không đáp ứng các tiêu chí cho Sử dụng Thương mại. Sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại là việc sử dụng cho các mục đích cá nhân.

| 1238*1238